Vedtægter for Dansk Paramedicinsk selskab
CVR 31356113

§1 Navn og Relation

Stk. 1  Selskabets navn er Dansk Paramedicinsk Selskab (DPMS), over forudlandet Danish Paramedic Socity.
Stk. 2  Selskabet skal tilsluttes en europæisk eller internationalt organisation
§2 Formål

Stk. 1  Selskabets formål er at befordre øget teoretisk viden og praktiskefremskridt inden for Paramediciner specialet.
Stk. 2  Selskabet er rådgivende for Sundhedsmyndighederne vedrørendeParamedicinernes uddannelse/efteruddannelse og operative indsats.
Stk. 3 selskabet repræsenterer det Paramedicinske speciale over for de danske sundhedsadministrative myndigheder samt over for tilsvarende udenlandske selskaber.

§3 Medlemsforhold

Stk. 1 Som medlemmer kan optages uddannede Paramedicinere, godkendt af

den danske sundhedsstyrelse.

Stk. 2 Anmodning om optagelse sendes til selskabets sekretær og

bestyrelsen godkender eller afviser en eventuel anmodning om optagelse. Hvert år publiceres i januar måned en revideret medlemsfortegnelse på selskabets hjemmeside. Evt. undsigelser mod nytilkomne medlemmer skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 1. april. Fremkommer rettidig indsigelse, skal spørgsmålet om optagelse drøftes ved næste ordinære generalforsamling. Er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for optagelse, er ansøgeren medlem.

Stk.3 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Ved

Kontingent restance ud over 2. Rykker, sker udmeldelse automatisk. Hvis medlemmet ønsker genoptagelse kan dette kun accepteres, når gammel restance er bragt i orden.
Stk. 4 Generalforsamlingen kan udpege nye æresmedlemmer i Selskabet. Hvert år kan der uddeles en ærespris til en person indstillet fra generalforsamlingen.

Stk. 5 Eksklusion fra selskabet kan iværksættes når et medlem har optrådt illoyalt over for selskabet, eller har brudt de etiske og moralske regler inden for specialet. Beslutningen tages på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling.

§4 Bestyrelsesforhold

Stk. 1 Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse bestående af en formand, næstformand, sekretær, kasserer, samt en repræsentant fra alle 5 regioner i Danmark. Repræsentanterne fra regionerne vælges lokalt i egen region. Der må ikke være personsammenfald mellem repræsentanter for regioner og kasserer, sekretær, næstformand og formand.

Stk. 2 Formand og Kasserer vælges for 2 år ad gangen i ulige år, næstformand og sekretær

vælges for 2 år ad gangen i lige år. Repræsentanter fra Regionerne vælges for 1 år ad gangen. Alle kan genvælges hvis de ønsker det. Hvis formanden har forfald, er det næstformanden der fungerer som formand til næstfølgende ordinære generalforsamling.

Stk.3 Bestyrelsen vælger selskabets repræsentant (er) til deltagelse i relevante fora, og delegater til andre møder.

Stk.4 Formanden tegner selskabet

§5 Uddannelsesudvalg

Stk. 1 Uddannelsesudvalg vejleder om uddannelse af Paramedicinere.

Stk. 2 Uddannelsesudvalg nedsættes efter behov og refererer direkte til Bestyrelsen.

§6 Udvalg og arbejdsgrupper

Stk.1 Udvalg og arbejdsgrupper nedsættes efter behov og refererer direkte til Bestyrelsen.

Stk. 2 Ekspertise inden specifikke områder kan midlertidigt indhentes til arbejdsgruppen.

§7 Generalforsamling

Stk. 1 En generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis halvdelen af forsamlingens stemmeberettigede deltagere kræver det, skal afstemningen foregå skriftligt blandt de fremmødte medlemmer. IkkeTfremmødte medlemmer kan stemme ved fuldmagt i sager optaget på dagsordnen.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år primo 2.kvartal og indvarsles skriftligt af bestyrelsen mindst 4 uger forud for den fastsatte dato ved udsendelse af en dagsorden med følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af formandens beretning, herunder beretning fra udvalg 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Ændringer af foreningens love.
6. Behandling af indkomne forslag
7. valg af formand hvert 2. år i lige år
8. valg af næstformand hvert 2. år i ulige år
9. valg af kasserer hvert 2. år i ulige år
10. valg af Sekretær hvert 2. år i lige år
11. valg af regionsmedlemmer
12. valg af revisorer
13. evt.

Revisorerne vælges blandt Selskabets medlemmer for 2 år af gangen. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og

stk. 3 Stk. 4 skal indkaldes indenfor 14 dage, når 20 procent af Selskabet medlemmer skriftligt forlanger det og samtidig meddeler forhandlings emnet. En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse, der indeholder en dagsorden.

§8 Ændringer i love

Stk. 1 Ændringer i lovene kan foretages ved de ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, efter at forslag til lovændring skriftligt er tilstillet medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. Vedtagelse af lovændringer forudsætter, at mere end halvdelen af selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede, skal forslaget forelægges ved en efterfølgende generalforsamling, hvor det afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende

§9 Selskabets ophævelse

Stk. 1 Beslutning om Selskabets ophævelse kan ske på en ordinær eller ekstraordinær

generalforsamling. Et forslag herom skal være angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at over halvdelen af Selskabets stemmeberettigede medlemmer er for forslaget. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal forslaget afgøres ved skriftlig urafstemning, hvortil der kræves, at over halvdelen af de afgivne stemmer er for en ophævelse. Den ophævende generalforsamling træffer tillige beslutning om anvendelse af Selskabets formue.